Direct naar content

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden In the Vortex B.V.

Besloten vennootschap In the Vortex B.V. (hierna: In the Vortex) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27295835 en is gevestigd aan Oranje Nassaulaan 47 (3708GC) te Zeist.

Deelactie.nl is een handelsnaam van In the Vortex.

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door In the Vortex.

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Campagne: Een tijdelijke actie van Opdrachtgever om nieuwe klanten te werven en informatie te winnen over bestaande en nieuwe klanten. Hierbij worden online vouchers/kortingscode uitgedeeld aan consumenten. Deze vouchers/kortingscodes werken alleen wanneer de consumenten deze vouchers/kortingscodes online delen. Door het online delen, wordt er informatie van consumenten gewonnen wat van waarde is voor de Opdrachtgever.

4. Diensten: De Diensten die In the Vortex aanbiedt zijn het meten van data met eigen software en het bijhouden en verwerken van data voor marketingcampagnes. Uit deze metingen wordt een rapportage gemaakt en dit wordt geleverd aan de Opdrachtgever.

5. Dienstverlener: Besloten vennootschap In the Vortex bv, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: In the Vortex.

Materialen: bijvoorbeeld(web)applicaties, software, programmatuur, adviezen of rapporten.

6. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die In the Vortex heeft aangesteld, projecten aan In the Vortex heeft verleend voor Diensten die door In the Vortex worden uitgevoerd, of waaraan In the Vortex een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en In the Vortex, alsmede voorstellen van In the Vortex voor Diensten die door In the Vortex aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door In the Vortex. In the Vortex waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

8. Resultaten: de resultaten van de werkzaamheden die In the Vortex op grond van de Overeenkomst uitvoert.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van In the Vortex, elke Overeenkomst tussen In the Vortex en Opdrachtgever en op elke dienst die door In the Vortex wordt aangeboden.

Algemene Voorwaarden 30 december 2022

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal In the Vortex aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met In the Vortex is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

10. In het geval In the Vortex niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door In the Vortex gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. In the Vortex is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft In the Vortex het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor In the Vortex gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden in het aanbod van In the Vortex zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Pagina 2 van 16 – In the Vortex bv

Algemene Voorwaarden 30 december 2022

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van In the Vortex heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan In the Vortex te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.

2. In the Vortex heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

3. In the Vortex is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

5. Elke Overeenkomst die met In the Vortex wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan In the Vortex wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met In the Vortex is verbonden.

6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.

7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die In the Vortex van Opdrachtgever verkrijgt.

2. Zowel Opdrachtgever als In the Vortex kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover In the Vortex ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Partijen kunnen de Overeenkomst met e-mail beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

5. Zowel Opdrachtgever als In the Vortex kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie.

Pagina 3 van 16 – In the Vortex bv

Algemene Voorwaarden 30 december 2022

Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is In the Vortex nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

1. In the Vortex zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. In the Vortex staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. De Overeenkomst op basis waarvan In the Vortex de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door In the Vortex aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. In the Vortex heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

4. Bij de uitvoering van de Diensten is In the Vortex niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor In the Vortex, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. In the Vortex is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt In the Vortex Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is In the Vortex aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door In the Vortex of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft In the Vortex recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

8.. In the Vortex zal zich inspannen om de werkzaamheden ten aanzien van de Campagnes naar behoren en zorgvuldig te verrichten, alsmede de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat. In the Vortex kan echter niet garanderen dat met de werkzaamheden ten aanzien van de Campagnes steeds het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt. Er worden voor de Resultaten geen garantie afgegeven.

Pagina 4 van 16 – In the Vortex bv

Algemene Voorwaarden 30 december 2022

9. In the Vortex kan niet verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk worden gesteld voor gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur en hostingfaciliteiten waarvan Opdrachtgever de eigenaar en/of de gebruiker is of deze aan In the Vortex heeft voorgeschreven te gebruiken.

Artikel 7 – Ondersteuning

1. Ondersteuning op afstand wordt geleverd per telefoon, e-mail en andere gezamenlijk af te spreken kanalen.

2. Indien blijkt dat ondersteuning op afstand niet tot een bevredigende oplossing leidt of niet haalbaar is gezien de aard van het probleem, dan zal In the Vortex in overleg treden met Opdrachtgever voor het zoeken naar een oplossing op locatie.

3. In the Vortex is voor ondersteuning op afstand (ook voor het inplannen van onderhoud en herstel van fouten) op werkdagen (maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende en officiel̈ e feestdagen) van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar.

Artikel 8 – Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door In the Vortex verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat In the Vortex niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. In the Vortex is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is In the Vortex verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door In the Vortex voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. In the Vortex kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is In the Vortex gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan In the Vortex.

4. Het is de Opdrachtgever gedurende de duur van de Overeenkomst en gedurende een periode van 1 jaar na het eindigen daarvan, niet toegestaan om een werknemer van In the Vortex direct of indirect in dienst te nemen, dan wel een contractuele relatie aan te gaan met een werknemer van In the Vortex, tenzij In the Vortex hiervoor schriftelijk goedkeuring heeft verleend. Voor iedere inbreuk op dit artikel, verbeurt de Opdrachtgever een direct opeisbare boete van EUR 50.000,- per overtreding danwel EUR 1.000,- per dag voor iedere dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van de In the Vortex om volledige schadevergoeding te vorderen. Tot deze schadevergoeding behoren expliciet de eventuele kosten om de rechten van de In the Vortex zowel in als buiten rechte te handhaven waarbij in het eerste geval deze

Pagina 5 van 16 – In the Vortex bv

Algemene Voorwaarden 30 december 2022

kosten niet beperkt zullen zijn tot de vastgestelde proceskostenveroordeling alsmede eventuele kosten om de overtreding te (doen) constateren en aansprakelijkheid vast te stellen.

Artikel 9 – Adviezen

1. In the Vortex kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal In the Vortex de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

2. Opdrachtgever is op eerste verzoek van In the Vortex verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien In the Vortex wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door In the Vortex gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

3. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van In the Vortex kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.

4. Opdrachtgever zal In the Vortex schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 10 – Rapportering

1. Rapportering door In the Vortex aan Opdrachtgever vindt plaats conform projectvoorstel, offerte of Overeenkomst.

2. Indien geen wijze van rapporteren is gespecificeerd, geschiedt rapportering in het Nederlands en/of Engels en volgens de normen van goed vakmanschap. Indien geen rapporteringsmedium is afgesproken, bepaalt In the Vortex het medium dat hiervoor wordt gebruikt.

3. De in de rapporteringen van In the Vortex genoemde bedragen en/of aantallen ten aanzien van het mediagebruik zijn louter indicatief van aard en aan deze bedragen en/of aantallen kunnen geen rechten worden ontleend. Indien deze gerapporteerde bedragen en/of aantallen ten aanzien van het mediagebruik afwijken van het bedrag en/of de aantallen die op een factuur door In the Vortex aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, dan gelden de in de factuur genoemde bedragen en/of aantallen als de daadwerkelijke bedragen en/of aantallen.

Artikel 11 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste

Pagina 6 van 16 – In the Vortex bv

Algemene Voorwaarden 30 december 2022

resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. In the Vortex is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van In the Vortex, In the Vortex een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 12 – Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen. 2. In the Vortex voert haar dienstverlening uit conform de overeengekomen offerte.

3. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door In the Vortex haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

5. In the Vortex is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst (behoudens prijswijzigingen op grond van btw-verhogingen en andere prijswijzigingen krachtens wet- en regelgeving).

6. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van In the Vortex.

7. In the Vortex heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. In the Vortex kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.

8. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 – Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

Pagina 7 van 16 – In the Vortex bv

Algemene Voorwaarden 30 december 2022

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal In the Vortex zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien In the Vortex meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 14 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. In the Vortex gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal In the Vortex de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van In the Vortex verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever In the Vortex tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien In the Vortex op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

4. Indien In the Vortex in de uitvoering van de Diensten persoonsgegevens zal verwerken, verplicht de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) In the Vortex en Opdrachtgever ertoe verbintenissen aan te gaan met betrekking tot de door In the Vortex uit te voeren verwerkingen, die waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Bij gebreke van een nadere, apart overeengekomen ‘verwerkersovereenkomst’, zullen de bepalingen in dit artikel gelden als de in de AVG bedoelde verbintenissen.

5. In the Vortex verwerkt de persoonsgegevens enkel onder het gezag van Opdrachtgever en uitsluitend ter uitvoering van de Diensten, voor zolang als de Overeenkomst voortduurt. Opdrachtgever is in deze aan te merken als de verwerkingsverantwoordelijke, en In the Vortex als verwerker.

6. De persoonsgegevens, van betrokkenen, die in het kader van de Diensten mogelijk door In the Vortex kunnen worden verwerkt zijn nader uiteengezet in de Overeenkomst.

7. Indien in deze Algemene Voorwaarden, dan wel in de Overeenkomst, wordt gerefereerd aan bepalingen uit de Wbp, worden per 25 mei 2018 de corresponderende bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) bedoeld.

8. In the Vortex zal zich inspannen om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens en zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

Pagina 8 van 16 – In the Vortex bv

Algemene Voorwaarden 30 december 2022

9. In the Vortex staat er voor in dat een ieder die handelt onder het gezag van In the Vortex, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens afkomstig van Opdrachtgever, deze slechts verwerkt in opdracht van Opdrachtgever, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.

10. In the Vortex mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Opdrachtgever geeft In the Vortex daarnaast toestemming om persoonsgegevens buiten de Europese Unie te verwerken. Verwerking buiten de Europese Unie vindt uitsluitend plaats met inachtneming van de daartoe toepasselijke wet- en regelgeving. Op verzoek van Opdrachtgever zal In the Vortex de Opdrachtgever meedelen in welke landen, buiten de Europese Unie, zij de persoonsgegevens verwerkt.

11. Opdrachtgever geeft In the Vortex hierbij toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens ter uitvoering van de Diensten gebruik te maken van een derde, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. In the Vortex zal er zorg voor dragen dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als Opdrachtgever en In the Vortex zijn overeengekomen, en zorgdragen voor de juiste autorisaties. Op verzoek van Opdrachtgever zal In the Vortex de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde derden. Opdrachtgever heeft het recht om tegen enige, door In the Vortex ingeschakelde derden, bezwaar te maken. Wanneer Opdrachtgever bezwaar maakt tegen door In the Vortex ingeschakelde derden, zullen Opdrachtgever en In the Vortex in overleg treden om hiertoe tot een oplossing te komen.

12. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens in zal voeren of anderszins ter beschikking zal stellen van In the Vortex, zonder hierbij inbreuk te maken op enig recht van derden. Opdrachtgever vrijwaart In the Vortex tegen alle aanspraken en claims die hiermee verband houden.

13. Indien Opdrachtgever in het kader van een wettelijke verplichting of uitoefening van de wettelijke rechten door betrokkenen, persoonsgegevens die zijn opgeslagen in systemen van In the Vortex dient te verstrekken, wijzigen, verplaatsen, verwijderen of af te staan, zal In the Vortex de Opdrachtgever daarin zoveel mogelijk behulpzaam zijn. De kosten voor de werkzaamheden daarvoor kunnen afzonderlijk worden gefactureerd. In het geval dat een betrokkene een van zijn wettelijke rechten wenst uit te oefenen en dit verzoek richt aan In the Vortex, zal In the Vortex dit verzoek doorsturen aan In the Vortex. Opdrachtgever zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen.

14. Opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden, ter controle van dit artikel 14, Deze audit vindt uitsluitend plaatst bij een concreet vermoeden van misbruik welke is aangetoond door Opdrachtgever. De door Opdrachtgever gein̈ itieerdeauditvindttweewekennavoorafgaandeschriftelijkeaankondigingdoorOpdrachtgever plaats. De kosten van een audit worden door Opdrachtgever gedragen.

15. Op alle persoonsgegevens die In the Vortex ter uitvoering van de Diensten van Opdrachtgever ontvangt en/of zelf verzamelt, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de Diensten, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken. Indien In the Vortex wettelijk verplicht is informatie aan een derde te verstrekken, zal In the Vortex de Opdrachtgever hierover onverwijld informeren voor zover dat wettelijk gezien is toegestaan.

Pagina 9 van 16 – In the Vortex bv

Algemene Voorwaarden 30 december 2022

16. Opdrachtgever is als verantwoordelijke in de zin van de AVG te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op ernstige nadelige gevolgen, dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder(s) en/of betrokkenen. Om Opdrachtgever in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt In the Vortex de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen achtenveertig (48) uur na ontdekking van een datalek hiervan op de hoogte. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist, zal In the Vortex meewerken aan het informeren van de ter zake bevoegde toezichthouder en/of betrokkenen.

17. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht, voor zover bekend bij In the Vortex:

● de datum waarop het lek heeft plaatsgevonden (indien geen exacte datum bekend is: de periode waarbinnen het lek heeft plaatsgevonden);

  • ●  wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
  • ●  de datum en het tijdstip waarop het lek bekend is geworden bij In the Vortex of bij een door hem ingeschakelde derde of onderaannemer;

● het aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt (indien geen exact aantal bekend is: het minimale en maximale aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt);

● een omschrijving van de groep personen van wie gegevens zijn gelekt, inclusief het soort of de soorten persoonsgegevens die gelekt zijn;

● of de gegevens versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn gemaakt voor onbevoegden;

● wat de voorgenomen en/of reeds ondernomen maatregelen zijn om het lek te dichten en om de gevolgen van het lek te beperken;

● contactgegevens voor de opvolging van de melding.
18. Na afloop van de Overeenkomst verwijdert of retourneert In the Vortex de persoonsgegevens zoals

bedoeld in dit artikel 14, dit ter keuze van Opdrachtgever.

Artikel 15 – Opschorting en ontbinding

1. In the Vortex heeft het recht om de ontvangen databestanden onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor In the Vortex gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. In the Vortex is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. In the Vortex is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Pagina 10 van 16 – In the Vortex bv

Algemene Voorwaarden 30 december 2022

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om In the Vortex te vergoeden voor elk financieel verlies dat In the Vortex lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 16 – Overmacht

1. In the Vortex is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van In the Vortex wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van In the Vortex, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan In the Vortex zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van In the Vortex of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van In the Vortex buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. In the Vortex is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

4. In the Vortex kan nooit door Opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld in het geval zich er een situatie van overmacht zich voordoet zoals omschreven in dit artikel.

Artikel 17 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van In the Vortex alleen geacht te bestaan indien In the Vortex dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van In the Vortex, is In the Vortex uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever In the Vortex binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en In the Vortex deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat In the Vortex in staat is om adequaat te reageren.

3. Indien het verrichten van Diensten door In the Vortex leidt tot aansprakelijkheid van In the Vortex, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens In the Vortex. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

Pagina 11 van 16 – In the Vortex bv

Algemene Voorwaarden 30 december 2022

4. In the Vortex sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. In the Vortex is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade. In the Vortex kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  • ●  de aan stoffelijke zaken toegebrachte schade, ook wel (materiel̈ e) zaakschade genoemd;
  • ●  kosten die Opdrachtgever heeft moeten maken om In the Vortex ertoe te manen om de Overeenkomst alsnog deugdelijk na te komen;
  • ●  kosten welke Opdrachtgever heeft gemaakt ter beperking, voorkoming of herstel van de directe schade;
  • ●  kosten welke Opdrachtgever heeft gemaakt om de prestatie alsnog te laten voldoen aan de Overeenkomst;

● kosten welke zijn gemaakt om de oorzaak en de omvang van de schade vast te leggen, voor zover dit directe schade betreft zoals in deze bepaling is bedoeld;

● kosten welke zijn gemaakt wat in verhouding staat tot het beeï ndigen of beperken van een datalek (als bedoeld in de AVG).

5. Onverminderd hetgeen wat hiervoor is bepaald, is de aansprakelijkheid van In the Vortex voor andere vormen van aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten.

6. Opdrachtgever vrijwaart In the Vortex voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door In the Vortex geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van In the Vortex.

7. Enige door In the Vortex opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van In the Vortex. Daarnaast kan de niet-beschikbaarheid van de Materialen nooit leiden tot aansprakelijkheid van In the Vortex.

8. De inhoud van het opgeleverde advies van In the Vortex is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van In the Vortex opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van In the Vortex. In the Vortex is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

9. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is In the Vortex nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in In the Vortex haar eigen advies.

10. In the Vortex staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens In the Vortex verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

11. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van In the Vortex vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij In the Vortex binnen een jaar nadat

Pagina 12 van 16 – In the Vortex bv

Algemene Voorwaarden 30 december 2022

Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van In the Vortex.

Artikel 18 Geheimhouding & soortgelijke Diensten

1. In the Vortex en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan In the Vortex bekend gemaakt is en/of op andere wijze door In the Vortex is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door In the Vortex opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht In the Vortex steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

3. Indien In the Vortex op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en In the Vortex zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is In the Vortex niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door In the Vortex aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van In the Vortex vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal In the Vortex vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van In the Vortex is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen In the Vortex en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

6. Het is Opdrachtgever gedurende de duur van de Overeenkomst en nadat de Overeenkomst tot een einde is gekomen, niet toegestaan om soortgelijke Diensten te ontwikkelen en/of op de markt te brengen en/of te gebruiken op basis van de door In the Vortex verstrekte stukken, Materialen en Resultaten, zoals (digitale) rapporten, meetresultaten, monitors, checklisten, adviezen, templates, salesguides, ontwerpen, schetsen, software, applicaties, data die voortvloeit uit de meetcampagnes etc. Voor iedere inbreuk op dit artikel, verbeurt de Opdrachtgever een direct opeisbare boete van EUR 50.000,- per overtreding danwel EUR 1.000,- per dag voor iedere dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van de In the Vortex om volledige schadevergoeding te vorderen. Tot deze schadevergoeding behoren expliciet de eventuele kosten om de rechten van de In the Vortex zowel in als buiten rechte te handhaven waarbij in het eerste geval deze kosten niet beperkt zullen zijn tot de vastgestelde proceskostenveroordeling alsmede eventuele kosten om de overtreding te (doen) constateren en aansprakelijkheid vast te stellen.

Pagina 13 van 16 – In the Vortex bv

Algemene Voorwaarden 30 december 2022

Artikel 19 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van In the Vortex waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, software berusten uitsluitend bij In the Vortex en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De data en rapportages van consumenten die tijdens de overeenkomst gewonnen worden, zijn eigendom van In the Vortex en Opdrachtgever.

2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van In the Vortex worden overgedragen aan Opdrachtgever, is In the Vortex gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van In the Vortex rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van In the Vortex. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door In the Vortex opgeleverde zaken, dient In the Vortex expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van In the Vortex rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

6. Alle door In the Vortex verstrekte stukken, Materialen en Resultaten, zoals (digitale) rapporten, meetresultaten, monitors, checklisten, adviezen, templates, salesguides, ontwerpen, schetsen, software, applicaties, data die voortvloeit uit de meetcampagnes etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen zoals hiervoor omschreven van In the Vortex openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, daaronder mede het begrepen het verkopen, het bewerken, het ter beschikking stellen, verspreiden en het al dan niet na bewerking integreren in netwerken, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk is toegestaan door In the Vortex. Het voorgaande is ook van toepassing op de moeder, dochter en- zusterondernemingen van Opdrachtgever.

Artikel 20 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan In the Vortex verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan In the Vortex zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Opdrachtgever vrijwaart In the Vortex van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

Pagina 14 van 16 – In the Vortex bv

Algemene Voorwaarden 30 december 2022

3. Opdrachtgever vrijwaart In the Vortex voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Opdrachtgever vrijwaart In the Vortex voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, bedrijfslogo, software of informatiedragers aan In the Vortex verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

6. Indien tijdens de campagne de merknaam slecht in de publiciteit komt dan vrijwaart Opdrachtgever, In the Vortex voor alle opgelopen schade.

7. Opdrachtgever vrijwaart In the Vortex indien tijdens de campagne de website van de Opdrachtgever crasht, niet beschikbaar is voor klanten , wordt gehackt, de campagne voor onjuiste doeleinden wordt gebruikt.

8. Opdrachtgever vrijwaart In the Vortex indien de vouchers/kortingscodes tijdens de campagne niet functioneren.

Artikel 21 – Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van In the Vortex of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden naar de mail van In the Vortex met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil In the Vortex de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. In the Vortex zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 22 – Slotbepalingen

1. Deze overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten en afspraken die door Partijen zijn gesloten en een gelijkwaardig onderwerp hebben.

2. Het is voor de Opdrachtgever niet toegestaan om tijdens en na de campagne met In the Vortex, een zelfde soort campagne af te sluiten met andere Dienstverleners.

Pagina 15 van 16 – In the Vortex bv

Algemene Voorwaarden 30 december 2022

3. Indien één van de clausules van deze Overeenkomst deels of geheel nietig is, blijven alle andere bepalingen niettemin van toepassing, tenzij het bepaalde in artikel 3:41 BW met betrekking tot de onverbrekelijkheid van toepassing is. Een mogelijk nietige clausule zal conform het bepaalde in artikel 3:42 BW worden aangepast. Partijen verplichten zich ertoe om in onderling overlegde nietige clausule te vervangen door een clausule die de economische intentie van de vernietigde clausule zo sterk mogelijk benadert.

4. De omstandigheid dat één van de Partijen nalaat de strikte naleving van één van de contractuele verplichtingen te eisen, mag niet worden begrepen als de stilzwijgende afstand van de contractuele rechten waarover deze Partij beschikt uit hoofde van het huidige Overeenkomst en belet deze laatste niet om vervolgens alsnog de strikte naleving van de betreffende bepalingen of andere bepalingen van deze Overeenkomst te eisen.

5. Elke Partij zal elke wijziging, van welke aard dan ook, uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de datum van de wijziging aan de andere Partij meedelen

Artikel 23 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen In the Vortex en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. In the Vortex heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen In the Vortex en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.